1. Current Students

1.1. Practical Training

 • Liuyuan Xie [谢刘源]
  • 2017
 • Jun Xu [徐俊]
  • 2017
 • Li Zhi [李智]
  • 2017
 • Dunlü You [尤墩吕]
  • 2017
 • Yutian Liu [刘雨田]
  • 2017
 • Liang Tao [陶亮]
  • 2017
 • Yunfen Zhao [赵运芬]
  • 2017
 • Zhongwei Zhu [朱忠伟]
  • 2017
 • Gang Yan [闫刚]
  • 2017
 • Xiaoyan Zhu [朱晓燕]
  • 2017

1.2. Bachelor Students

 • Dongsheng Cao [曹东升]
  • 2017
 • Yijun Feng [冯弈君]
  • 2017
 • Haineng Fu [傅海能]
  • 2017
 • Yutian Liu [刘雨田]
  • 2017
 • Zhongwei Zhu [朱忠伟]
  • 2017
 • Gang Yan [闫刚]
  • 2017
 • Jun Xu [徐俊]
  • 2017
 • Lei Zhang [张磊]
  • 2017